Levush Malkhut, R. Mordehai Jaffa, Venice 1620 (44416)

ספר לבוש מלכות

Bidding has ended on this item.

Your Listing Options

for more options
Status: Successful  
Content/listingImages/20170719/4b332df5-5447-46f7-8b0f-c0e4803d7efe_fullsize.jpg
Current Bid:  
Reserve Price Met  
Auction Ends: Tuesday, September 19, 2017 12:14:00 PM
Bid History: 12 Bids  
Page Views: 534  

Listing Details

Lot Number: 44416
Title (English): Levush Malkhut
Title (Hebrew): ספר לבוש מלכות.
Author: R. Mordehai Jaffa
City: Venice
Publisher: Pietro, Lorenzo Bragadin
Publication Date: 1620
Estimated Price: $1,000.00 USD - $3,000.00 USD
Content/listingImages/20170719/4b332df5-5447-46f7-8b0f-c0e4803d7efe_fullsize.jpg Content/listingImages/20170628/ce195a45-9019-4de1-bd32-1835cb4c757f_fullsize.jpg Content/listingImages/20170628/edcd4400-d8d1-49a3-84f6-0f1a608c0c2e_fullsize.jpg Content/listingImages/20170628/97251e10-f5f1-4a53-9175-bec0f6f7a47e_fullsize.jpg Content/listingImages/20170628/ddb2e775-d822-4f87-9703-24010905c49a_fullsize.jpg Content/listingImages/20170628/1134683c-55ed-4796-a80c-5760c73ccbeb_fullsize.jpg Content/listingImages/20170628/a2e17d09-4a94-4793-8793-1ec330aacd9c_fullsize.jpg

Description

Physical Description:

Five parts in three volumes, folio, 346:244 mm., wide margins, age and damp staining, paper repairs (extensive in Parts 1-2 affecting letters and words). Bound in modern leather over boards.

 

Detailed Description:   

The "Levush" is the achievement with which R. Jaffe's name is principally associated, and he is best known as the "ba'al ha-Levushim" ("the author of the 'Levushim'"). It is a rabbinical code, arranged in the order adopted in the Turim and the Shulhan Arukh, and divided into five parts. The titles of the work and its various parts were derived by R. Mordecai, with allusion to his own name, from Esther viii. 15. The reason advanced by R. Jaffe for the compilation of the work was his desire to give a digest of the latest decisions and minhagim, mainly those of German and Polish authorities and including those of his teachers, in order to shorten the course in his yeshiva (introduction). The appearance of R. Joseph Caro's "Bet Yosef" appended to the Turim was hailed with joy as a great event in rabbinical circles. Even R. Jaffe thought, at the time, that this work was final. The "Bet Yosef," however, was too scientific and voluminous for the general use of an ordinary rabbi. R. Jaffe was on the point of publishing his work, when R. Caro anticipated him with the Shulhan Arukh, to which R. Isserles later added annotations and the minhagim prevailing in Germany, Poland, and Russia. The two extremes presented by the copiousness of the "Bet Yosef" and the brevity of the Shulhan Arukh left many dissatisfied, and R. Jaffe accordingly continued his work on his own lines, avoiding both the exuberant, argumentative style and the too terse and legal manner of R.Caro. Another advantage possessed by the "Levush" was that it included parts of the Turim omitted by R. Caro, and the latest minhagim collected by R. Isaac Tyrnau. The "Levush," while its author was alive, enjoyed great popularity; but after his death R. Caro's code gradually superseded it, not only in the Orient but also in Europe, for the reason that the rabbis were obliged to consult the "Bet Yosef" for the sources, while the layman was content with the shorter Shulhan Arukh.

R. Mordecai b. Abraham Jaffe (c. 1535–1612), talmudist, kabbalist, and communal leader. Born in Prague, R. Jaffe was sent as a boy to Poland to study under R. Solomon Luria and R. Moses Isserles. There he devoted himself also to the study of astronomy and philosophy (apparently at the instance of R. Isserles). At the same time he studied Kabbalah under R. Mattathias b. Solomon Delacrut. After a few years he returned to Prague, where in 1553 he was appointed head of the yeshiva. Very soon he discovered that the students were not interested in mere understanding of the Talmud but preferred "pilpul" and "were turning the word of the living God into false, corrupt, and evil words" (Preface to his Levush Malkhut). R. Jaffe chose therefore "to minimize the time spent with these students" and applied himself to writing constructive books. He was head of the yeshiva in Prague until 1561, when, by order of the emperor Ferdinand, the Jews were expelled from Bohemia. Jaffe then went to Venice and studied astronomy (1561-71). In 1572 he was elected rabbi of Grodno; in 1588, rabbi of Lublin, where he became one of the leaders of the Council of Four Lands. Later R. Jaffe accepted the rabbinate of Kremenetz. In 1592 he was called as rabbi to Prague; from 1599 until his death he occupied the position of chief rabbi of Posen.

 

Hebrew Description:

הוגה ([על-ידי] יהודה אריה ממודינא בכה"ר יצחק זצ"ל) ... א-ה. ספירת-דפים משובשת. לחלק א, ג-ה שערים מיוחדים.

ספירת-דפים משובשת.
לחלקים א, ג-ה שערים מיוחדים.
א -(ב): לבוש התכלת (לבוש החור) ... טור אורח חיים. סח; סט - ר[א], [2] דף.
דף ב,א: דברי המגיה. כותב בין השאר: "טעייות הדפוס ... גם בלשון ... תמצא פה מתוקן ... עוד זאת ... יען המחבר ז"ל כתב בספרו זה כמה דברים אשר הם מנהג גלילותיו לבד כאילו היו דין פשוט או מנהג כולל בכל ישראל ונוסח תפלות
ופייוטי', וכל ארצות ליואנטי ורוב קהלות איטאליאה לא כן נהגו ... את המדפיסים צויתי לעשות להם מסגרת ... לאות ... כי ... איננו מנהג פשוט ... רק לאשכנזים לבד".
ג: לבוש עטרת זהב. טור יורה דעה. קמח, [2] דף.
ד: ספר לבוש הבוץ וארגמן. טור אבן העזר. פז דף.
דף פז,א: "ותשלם המלאכה בערב שבת פרשת והנה מלאכי אלהים עולים [טז כסליו] שנת שפ"א".
ה: לבוש עיר שושן. טור חשן המשפט. קסב, [2] דף.

חלק ד, דף פז,ב: הסכמת רבני וויניציאה: ר' יצחק גרשון, ר' משה כהן פורט , ר' יהודה אריה ממודינא, ר' שמחה לוצאטו, ר' משה מררי, ר' נחמיה סראוול, ר' אברהם לומברוזו, ר' שמואל מסעוד ור' ליב לוניגו.

 

Reference Description:

CD-NLI 0136556; R. M. Amsel, "Mi-Toledotav shel Rabbenu ha-Levush" in: Mordecai Jaffe, Levush Malkhut, 2 (Levush ha-Hur; 1964); Graetz-Rabbinowitz, 7 (1899), 350–5, 429–34; S. A. Horodezky, Le-Korot ha-Rabbanut (1911), 145–74; S. M. Chones, Toledot ha-Posekim (1910), 314–8; S. B. Nissenbaum, Le-Korot ha-Yehudim be-Lublin (1900), 25–27; Waxman, Literature, 2 (1960), 150–2; EJ; JE