Romamot El, R. Moses Alshekh, Jessnitz 1721; 22 (46721)

רוממות א-ל; רב פנינים; חלקת מחוקק - Kabbalah

Bidding has ended on this item.

Your Listing Options

for more options
Status: Successful  
Content/listingImages/20181114/cca8857e-0192-4f33-8755-49d543fd98ee_fullsize.jpg
Current Bid:  
No Reserve  
Auction Ends: Tuesday, February 12, 2019 11:02:00 AM
Bid History: 11 Bids  
Page Views: 232  

Listing Details

Lot Number: 46721
Title (English): Romamot El, Rav Peninim, Helkat Mehokkek
Title (Hebrew): רוממות א-ל; רב פנינים; חלקת מחוקק
Note: Kabbalah - Three works in one volume
Author: R. Moses Alshekh
City: Jessnitz
Publisher: דפוס ישראל בר אברהם
Publication Date: 1721; 22
Estimated Price: $300.00 USD - $600.00 USD
Content/listingImages/20181114/cca8857e-0192-4f33-8755-49d543fd98ee_fullsize.jpg Content/listingImages/20181114/366b84b1-515a-4fb2-aab6-d43f6c2d4706_fullsize.jpg Content/listingImages/20181114/e92bfdd4-58cf-465b-8ad7-06bd9db1d3a1_fullsize.jpg

Description

Physical Description

Three works in one volume, [2], 130; 75; 42  ff., folio, 312:195 mm., light age staining, wide margins, old hands. A very good copy bound in contemporary full calf over boards, rubbed.

 

Detail Description

Commentary to Psalms, Proverbs, and Job with text by R. Moses b. Hayyim Alshekh (c. 1520-1593), rabbi and Bible commentator, born in Adrianople or Damascus. He studied in Salonika under R. Joseph Taitazak and R. Joseph Caro, and then emigrated to Erez Israel, settling in Safed, where he gained prominence as an halakhic authority, a teacher in two talmudic academies, and a preacher. He was active in communal affairs and was a member of the rabbinical court of R. Joseph Caro, who conferred upon him the full ordination which had been reintroduced by R. Jacob Berab. The Alshekh in turn ordained in 1590 R. Hayyim Vital, who was his disciple in halakhah. His major field of interest was halakhah but, acceding to requests to preach on Sabbaths, in the course of preparing his sermons he occupied himself also with Bible exegesis. He also engaged in the study of the Kabbalah, from which he derived the fundamentals of his religious philosophy. According to one tradition, R. Isaac Luria sought to dissuade him from pursuing kabbalistic studies. About 1590 The Alshekh visited the Jewish communities of Syria and Turkey, and perhaps also of Persia, in the interests of Safed Jewry. He also sent an appeal on behalf of the Safed community to Italy and other countries. The last information about him was from Damascus. He participated there in a rabbinical court session in the spring of 1593. He passed on soon after at a venerable age.

The Alshekh reworked his sermons into commentaries to most of the books of the Bible. Several of these commentaries appeared during his lifetime: Havazzelet ha-Sharon (Constantinople, 1563; Venice, 159 1) on Daniel; Shoshannat ha-Amakim (Venice, 1591) on the Song of Songs; Rav Peninim (ibid., 1592) on Proverbs; and Torat Moshe (Constantinople, c. 1593) on Genesis. About 1597–98 there appeared in Constantinople his commentary on the first Book of Psalms under the title of Tappuhei Zahav. This edition was criticized by the Alshekh's son R. Hayyim in the introduction to his own edition of his father's commentary on the Psalms. R. Hayyim Alshekh averted that the manuscript of Tappuhei Zahav had been stolen from him and represented a first draft only of his father's commentary.

Between 1600 and 1607, R. Hayyim Alshekh reissued in Venice some of the commentaries published by his father and printed those which had remained in manuscript. They were: Torat Moshe on the whole of the Pentateuch, Einei Moshe on Ruth, Devarim Nehumim on Lamentations, Devarim Tovim on Ecclesiastes, Masat Moshe on Esther (all 1601); Helkat Mehokkek on Job (1603) and Marot ha-Zove'ot on the early and Later Prophets, with the exception of Ezekiel (1603–07); and Romemot El on the Psalms (1605).

The Alshekh's commentaries, which are permeated with religious - ethical and religious - philosophical ideas supported by ample quotations from talmudic and midrashic sources, became very popular and have often been reprinted. Some of the commentaries appeared also in abbreviated versions. Hayyim Alshekh also published his father's responsa (Venice, 1605). Alshekh was the author of a dirge on the "exile of the Shekhinah," which became part of Tikkun Hazot. Never published and subsequently lost were She'arim, a book of a religious-philosophical nature; a commentary on Genesis Rabbah; and a talmudical work. The commentaries on Avot and on the Passover Haggadah printed under the name of Alshekh, are not original works but compilations from his commentaries on the Bible.

 

Hebrew Description

רוממות א-ל... פירוש על נביאים ראשונים [ואחרונים] להרב ... מוה"רר משה אלשיך זצו"קל ... ... ר' יהושע העשיל הכהן בן מהור"ר שלמה הכהן מקראקא. והאלוף ... ר' יוסף יוזבל בה"ה ... צבי הירש פרנקפורטר ביאור ספר תהלים [עם הפנים], שחבר... ר' משה אלשיך זצוק"ל... ואלה מוסיף על הראשונים, שבפירוש הרב ז"ל ניתן ריוח והפסקות משמשות בין ענין לענין... וגם הוגה היטב... נעשה כל אלה ע"י התורני מוהר"ר צבי הירש בהר"ר מאיר ז"ל מק"ק יאנוב (הסמוך לק"ק טורבין) אשר בגליל זאמשטש.סג"ל זצ"ל מק"ק פירדא נכנסו רוח טהרה בקרבם לנתנו תחת מכבש הדפוס ...

בלא הפנים. דף [2, ב]: הערת המגיה ר' יצחק גרשון, שהועתקה מהוצאת ויניציאה שס"ג. הסכמה: ר' יעקב הכהן [פאפרש] מפראג, פרנקפורט דמיין, כו תמוז תע"ט.

מעבר לשער הקדמת המדפיס.
דף [2,ב]: הקדמת בן המחבר, מהוצאת ויניציאה שס"ה.
דף קל,ב: התנצלות המגיה צבי הירש ב"ר מאיר.
שני הדפים הראשונים נדפסו פעמיים, בשינויים קלים. בשני טפסים שראינו נדפס בשולי השער: "בדפוס ר"ר ישראל בר אברהם זצ"ל", בשולי דף [1,ב] ובשולי דף [2, ב] נדפס עיטור של עלים ופרחים ובשולי דף [2, א] עיטור של שני ענפים וביניהם מגדל. טפסים אלו נדפסו בגליונות רחבים במיוחד ובנייר משובח. בטופס אחר נדפס בשולי השער: "בדפוס הר"ר ישראל בר אברהם זצ"ל", בשולי דף [1,ב] עיטור של אגרטל עם פרחים, בשולי דף [2,א] עיטור של עלים ופרחים ובשולי דף [2,ב] עיטור של שני ענפים וביניהם מגדל. יש גם שינויים זעירים בטקסט.

עם ההסכמות מספרו מראות הצובאות, יעסניץ ת"ף, והסכמת ר' צבי הירש ב"ר עזריאל מווילנא, חונה בק"ק אליק, "ובאתי פה ק"ק יעסניץ", ג עקב תפ"א.

רב פנינים ...ביאור משלי שלמה [עם הפנים] שחבר... ר' משה אלשיך זצוק"ל... ואלה מוסיף על הראשונים, שבפירוש הרב ז"ל ניתן ריוח והפסקות... בציונים. בין ענין לענין... וגם הוגה היטב... ע"י... ר' צבי הירש בהר"ר מאיר זצ"ל מק"ק יאנוב (הסמוך לק"ק טורבין) בגליל ק"ק זאמשטש.

חלקת מחוקק ..ביאור ספר איוב [עם הפנים] שחבר... ר' משה אלשיך זצוק"ל... הוגה היטב... ע"י... ר' צבי הירש בהר"ר מאיר זצ"ל מק"ק יאנוב בגליל ק"ק זאמשטש.

 

References

CD-NLI 0304622; 0304623; 0182409; EJ; Rosanies, Togarmah, 3 (1938), 276 ff.