Arzei Levanon, Venice 1601 (48364)

ארזי לבנון - First Edition - Kabbalah

Current Price: Virtual Judaica will bid incrementally for you up to your maximum bid. Your maximum bid is kept a secret from other users.

Your bid is a contract between you and the listing creator. If you have the highest bid you will enter into a legally binding purchase contract.

Minimum Bid:  ( + )
Your Maximum Proxy Bid: $ USD

Your Listing Options

for more options
Status: Active Remaining Time: 20 Days, 14 Hours
Content/listingImages/20190901/dd42c33f-0977-4251-bbf2-041104b9080f_fullsize.jpg
Current Bid:  
Reserve Price Not Met  
Auction Ends: Tuesday, December 10, 2019 11:06:00 AM
Bid History: 3 Bids  
Page Views: 203  

Listing Details

Lot Number: 48364
Title (English): Arzei Levanon
Title (Hebrew): ארזי לבנון
Note: First Edition - Kabbalah
Author: Various
City: Venice
Publisher: Giovanni di Gara
Publication Date: 1901
Estimated Price: $1,000.00 USD - $3,000.00 USD
Content/listingImages/20190901/dd42c33f-0977-4251-bbf2-041104b9080f_fullsize.jpg Content/listingImages/20190901/aab05c7e-cabf-4247-a5ff-0a88de6c1cd1_fullsize.jpg Content/listingImages/20190901/3404c954-e2cf-45fd-b37e-8683bcb19dd4_fullsize.jpg

Description

Physical Description

First edition. 50 ff., quarto, 195:135 mm., wide margins, light age and damp staining. A verfy good copy bound in modern leather ovber boards.

 

Detail Description

Only edition of this compendium of seven small independent works, “sweeter also than honey and the honeycomb” (Psalms 19:11). The title page informs that these works, albeit small in size, are great in value and none have been printed previously. We are informed, in small print at the bottom of the page, that the printer was assisted in bringing Arzei Levanon to press by R. Nissim Shoshan and the young Elishama, son of the elder craftsman Israel Zifroni. The title page of Arzei Levanon (Cedars of Lebanon, Isaiah 14:8, Psalms 104:16) has the quarto frame employed by Francesco Minizio (Giulio) Calvo, a printer of Latin and Italian books in Rome (1521-34) and Milan (1539-45). It is comprised of an architectural border with standing representations of the mythological Mars and Minerva with shields, above them vines and fruits. It was first used in Hebrew books in Sabbioneta and afterwards, both the original and in copy, in Venice, Salonika, and Cracow. The verso of the title page has verses in praise of the work from R. Leone (Judah Aryeh) Modena (1571–1648). The contents, specified on the title page, are: Midrash Konen (2a-6b), based on the verse, “by understanding has he established (konen) the heavens” (Proverbs 3:19). The text addresses the origin of the world, the heavens, paradise, and hell; Ha-Emunah ve-ha-Bittahon (7a-32b), located among the treasures of R. Simeon Romano. This kabbalistic work has generally been attributed to R. Moses ben Nahman (Ramban, 1194–1270) and is so described on the title page. Nevertheless, it is now believed to have been written by R. Jacob ben Sheshet Gerondi (13th century). The text is accompanied by diagrams; Sefer ha-Nikud (33a-40a), a mystical explanation of the vocalization of Hebrew letters by the Spanish kabbalist R. Joseph ben Abraham Gikatilla (1248-c. 1325); Sod ha-Hashmal (40b-42a) on the vision of Ezekiel, also by Gikatilla; Pirkei Heikhalot of R. Ishma’el Kohen Gadol (42b-46a), on Merkavah mysticism and angeology by R. Ishma’el Kohen Gagol.. The text is accompanied by several diagrams; Ma’ayin ha-Hokhmah (46b-47a), attributed to R. Jacob ben Sheshet Gerondi. This title differs from several other works with the same name; Klalei Midrash Rabbah (48a-50a), abridged form of the methodological treatise on the Midrash Rabbah by R. Abraham ben Solomon ibn Akra. In addition, le-yirei HaShem u-le-Hoshvei Shemo (Malachi 3:16), on the names of the Lord, appears on 47b. The text is in a single column in rabbinic type, excepting headers and initial words.
 

Hebrew Description

הוא כלול משבעה חבורים... מדרש כונן מיוסד על פסוק כונן שמים בתבונה... ספר האמ(ו)נה והבטחון (מענייני ישועות) מהרמב"ן ז"ל. אשר נמצא כמוס באוצרות... ר' שמעון רומאנו כ"צ... וספר הניקוד וגם סוד החשמל להרב... רבי יוסף ג'יקאטילייא זלה"ה. וספר מעיין החכמה. ואחריו ספר פרקי היכלות לרבי ישמעאל כ"ג... ועוד קצת כללי מדרש רבה... להחכם... ר' אברהם עקרא נר"ו... וכלם לא ראו פני הדפוס...

מעבר לשער: שיר בשבח הספר, מאת ר' יהודה אריה ממודינה. פותח: ידות נייר ודיו אשר אתה רואה לספר קל ודק דומים. אוצר השירה והפיוט, ב, עמ' 274, מס' 340. דף מז, ב: "ליראי ה' ולחושבי שמו; פתח ליכנס בחשבוני וצרופי שמות הקדש על דרך האמת". פותח: שבעה מיני חשבונות הם. על מדרש כונן, מעיין החכמה ופרקי היכלות, עיין: יעללינעק, בית המדרש, א, עמ' XVII-XVIII; ב, עמ' XII-XVII. "מעיין החכמה" (נדפס אחר כך גם בשם "מעין חכמה") מספר מה שקרה למשה עם המלאכים כאשר עלה לקבל התורה. "מעין החכמה" הנדפס כאן אינו זהה לחיבור בשם זה המיוחס לאר"י (הידוע גם בשם "התחלת חכמה"), שנדפס לראשונה באמשטרדם תי"ב, וגם לא ל"מעין החכמה" מחוג "ספר העיון" שנדפס לראשונה באמשטרדם תי"א. ספר האמונה והבטחון אינו לרמב"ן, אלא לר' יעקב בן ששת. עיין: ספר משיב דברים נכוחים לר' יעקב בן ששת, ירושלים תשכ"ט, עמ' 20-18. על "כללי מדרש רבה" עיין: י' אלבוים, כללי מדרש רבה לר' אברהם עקרא, בתוך: מאה שערים ... לזכר יצחק טברסקי, ירושלים תשס"א, עמ' 401-387. הוצאה שנייה של הספר יצאה בשם "עמודי שש", לבוב תקמ"ה. שם נשמטו כללי מדרש רבה

 

Reference

Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 #000111520; BE alef 2571; Habermann, di Gara, pp. 100-01 no. 204; Heller, 17th Cent. Book; Heller, “Mars and Minerva on the Hebrew Title Page,” The Papers of the Bibliographical Society of America, 98:3 (New York, September, 2004), pp. 281-84.