Shulkhan Arukh mi-Tur Hoshen Mishpat, Amsterdam 1698 (49313)

שלחן ערוך מטור חושן המשפט - Binding

Bidding has ended on this item.

Your Listing Options

for more options
Status: Successful  
Content/listingImages/20200426/935c867c-b776-4c94-b00f-fa76f1f5a075_fullsize.jpg
Current Bid:  
Reserve Price Met  
Auction Ends: Tuesday, July 7, 2020 11:03:30 AM
Bid History: 15 Bids  
Page Views: 192  

Listing Details

Lot Number: 49313
Title (English): Shulkhan Arukh mi-Tur Hoshen Mishpat
Title (Hebrew): שלחן ערוך מטור חושן המשפט
Note: Binding
Author: R. Moses ben Israel Isserles (Rema); R. Moses b. Naphtali Hirsch Rivkes
City: Amsterdam
Publisher: עמנואל בן יוסף עטיאש
Publication Date: 1698
Estimated Price: $200.00 USD - $500.00 USD
Content/listingImages/20200426/935c867c-b776-4c94-b00f-fa76f1f5a075_fullsize.jpg Content/listingImages/20200426/886b5b49-fef6-4f6e-a484-35cd763f7d1b_fullsize.jpg Content/listingImages/20200426/f4797814-d631-4c22-898e-9a367276f3ff_fullsize.jpg Content/listingImages/20200521/12c851ed-da82-4198-bd8c-3f5925f0b019_fullsize.jpg Content/listingImages/20200521/d88561f5-aa30-4357-811f-e38bfd949432_fullsize.jpg

Description

Physical Description:

Second edition of commentary. [1], 432, [2] ff., octavo, 148:89 mm., nice crisp margins, light age and damp staining. A very good copy bound in contemporary quarter leather and marbled paper over boards rubbed.

 

Detailed Description:   

Hoshen Mishpat, Part IV of the Shulhan Arukh of R. Joseph Caro (1488–1575), with the additions of R. Moses Isserles (Rema) also referred to as ha-Mapah (tablecloth) it contains explanations, supplements, additions, and includes the customs of the Ashkenazi scholars in the Shulhan Arukh ignored by R. Joseph Caro. At times Rema decided against the view of the Shulhan Arukh, ruling in conformity with R. Asher b. Jehiel and his son R. Jacob, rather than with R. Isaac Alfasi and R. Maimonides as R. does Caro. By spreading his Mappah ("tablecloth"), so to speak, over the Shulhan Arukh ("Prepared Table") - which had codified Sephardi practice - he in fact made that work acceptable to Ashkenazim as well as Sephardim.. The Hoshen Mishpat contains 427 chapters on laws of finance, financial responsibility, damages (personal and financial), and the rules of the Bet Din, as well as the laws of witnesses.

With the Be'er ha-Golah commentary by R. Moses b. Naphtali Hirsch Rivkes (d. c. 1671/72), Lithuanian talmudist. It is not known when Rivkes went to Vilna, but he was one of those expelled from Vilna in 1655 (together with R. Shabbetai b. Meir ha-Kohen, R. Ephraim Cohen, and R. Aaron Samuel Koidonover ) during the war between Poland and Russia. He reached the Prussian border but was prevented from proceeding further because of the Swedish army which was invading Russia. He then sailed for Amsterdam, where he was well received by the Sephardi community. Although most of the refugees were sent to Frankfurt, Rivkes, through the influence of R. Saul Levi Morteira and R. Isaac Aboab , remained in Amsterdam. He later returned to Vilna, where he died.

Rivkes' fame rests upon his Be'er ha-Golah. At the request of Ephraim Bueno, "the distinguished doctor," and Jacob Castello, he corrected the edition of the Shulḥan Arukh printed in Amsterdam, adding to it the sources and clarifying the reasons for conflicting opinions. The work (first published in the Amsterdam (1661–66) edition of the Shulḥan Arukh) became an integral part of the Shulḥan Arukh, appearing in all editions. Rivkes also wrote additions to the Shulḥan Arukh and a commentary on the Mishnah, which were never published. In the sphere of Jew-gentile relations, Rivkes favored tolerance and mutual respect, condemning dishonesty toward non-Jews in commercial dealings and stressing the duty of Jews to respect Jews and gentiles alike, since Christians shared with Jews certain religious beliefs based upon the Bible. He was renowned for his personal piety and was called he-Ḥasid ("the pious"), an unusual appellation for that time. In his ethical testament he refers to his sons, Pethahiah, Joseph, and Judah, who died in his lifetime, and to his sister's son, David Lida, rabbi of Amsterdam. Rivkes was an ancestor of Elijah Gaon of Vilna, who was supported by a legacy established by him.

 

Hebrew Description:

... עם חדושי דינים ... ר' משה איסרלש זצ"ל ... עם מקור ההגהות ... מחבורו ... דרכי משה. עם ביאור המלות ולוח פרטית מכל הסימנים. וסביב ... באר הגולה. הוגה בעיון ... על ידי ... ר' שלמה יהודה ליאון וכה"ר דוד נוניש טוריס י"ץ אשר הרימו מכשול הטעיות ומלאו ההשמטות ... הן ... בפנים הן ... במ"מ בחוץ ... במצות והוצאת ... ר' דוד נוניש טוריס נר"ו והבחור ... עמנואל בן ... יוסף עטיאש יצ"ו. [חלק א-ד].

שני שערים לכל חלק. השער הראשון מצויר, פיתוח נחושת.
על פי אמשטרדם תכ"א-תכ"ד.
המגיהים ר' שלמה יהודה ליאון ור' דוד נוניש טורס תיקנו והשלימו את מראי-המקומות ב"באר הגולה" וגם הוסיפו דברי-הסבר במקומות הצריכים.
[חלק א]: אורח חיים. תנ"ז-תנ"ח [1697]. [24], רסו, [2] דף.
בשער: בסדר ו'א'כ'ל'ת' ושבעת וברכת [תנ"ז]. קולופון: נשלם ביום כה לחדש כסליו שנת תנ"ח.
[חלק ב]: יורה דעה. בסדר אחרי הודיע אלהים אותך את כ'ל' ז'א'ת' אין נבון וחכם כמוך [תנ"ח]. [1], שב, [1] דף.
[חלק ג]: אבן העזר. בסדר מנ'ח'ת' קנאות הוא מנחת זכרון [תנ"ח]. [1], קעח, קעח-קפ, [1] דף.
[חלק ד]: חשן המשפט. תנ"ח-תנ"ט [1], תלב, [1] דף.
בשער פרט של תנ"ח. בדף תלב פרט של תנ"ט.

הסכמות בראש חלק א: רבני אמשטרדאם ספרדים: ר' יעקב ששפורטש, ר' שלמה די אוליוירה ור' דוד ן' עטר, ט סיון תנ"ז.
ר' שלמה די אוליוירה, אמשטרדם, יז מנחם-[אב] תנ"ח (הסכמה שנייה).
ר' משה יהודה ב"ר קלונימוס הכהן, אמשטרדם, טז תמוז תנ"ח.
ר' יוסף שמואל ב"ר צבי הירש מקראקא, ורנקפורט דמיין, ל סיון תנ"ז.
ר' גבריאל במוהרי"ל [ב"ר יהודה ליב אשקלס] מקראקא, מיץ, א ניסן תנ"ח.
ר' דוד ב"ר אברה[ם] אופנהיים מניקלשפורג, הנובר, כא תמוז תנ"ח.
ר' נפתלי ב"ר יצחק כ"ץ, פוזנן, ראש-חודש סיון תנ"ח.
ר' מאיר [ב"ר אברהם] מרוידניץ, וויזל ומדינת קליווא, א חקת תנ"ח.

 

References:

Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 #000184579; Ch. Tchernowitz, Toledot ha-Posekim, 3 (1947), 172–5; EJ