Sha’arei Dura, R. Isaac b. Meir Dueren, Izyaslav 1807 (50744)

שערי דורא - Hasidic

Current Price: Virtual Judaica will bid incrementally for you up to your maximum bid. Your maximum bid is kept a secret from other users.

Your bid is a contract between you and the listing creator. If you have the highest bid you will enter into a legally binding purchase contract.

Minimum Bid:  ( + )
Your Maximum Proxy Bid: $ USD

Your Listing Options

for more options
Status: Active Remaining Time: 17 Hours, 30 Minutes
Content/listingImages/20210320/50744-0_fullsize.jpg
Current Bid:  
No Reserve  
Auction Ends: Tuesday, April 13, 2021 11:15:30 AM
Bid History: 7 Bids  
Page Views: 59  

Listing Details

Lot Number: 50744
Title (English): Sha'arei Dura
Title (Hebrew): שערי דורא
Note: Hasidic
Author: R. Isaac b. Meir Dueren
City: Izyaslav
Publisher: Eliezer Rublinker & David b. Moses
Publication Date: 1807
Estimated Price: $300.00 USD - $600.00 USD
Content/listingImages/20210320/50744-0_fullsize.jpg Content/listingImages/20210320/50744-1_fullsize.jpg

Description

Physical Description

2, [2], 81 [i.e. 84] ff., folio, 332:215 mm., wide margins, blue paper, old hands and stamps on title, some worming. A good copy bound not bound.

Approbation of R. Levi Isaac of Berditchev

 

Detail Description

With several commentaries and the approbation of R. Levi Isaac of Berditchev.

R. Isaac b. Meir Dueren (second half of 13th century), German halakhic authority on the laws of issur ve-hetter. R. Isaac's surname Dueren derives from the town of that name in Germany. In his youth he studied under R. Tobias b. Elijah of Vienne in France. The period of R. Dueren's activity has hitherto been uncertain owing to the possibility of his having been confused with other contemporary local scholars of the same name. His date however can now be determined with some precision. Not only does R. Israel Isserlein state (Pesakim u-Khetavim, no. 215) that R. Meir b. Baruch of Rothenburg is to be regarded as a batrai ("a later authority") compared with R. Dueren. R. Dueren is chiefly known for his Sha'arei Dura (Issur ve-Hetter shel Rabbi Yizhak mi-Dura, She'arim mi-Dura, Dura, etc.), which deals with the laws of forbidden food and of menstruant women. This book, based wholly upon the traditions of Germany and France, became the basis of halakhah in this difficult sector, exerting a decisive influence upon all Ashkenazi halakhic authorities after him from the Aguddah of R. Alexander Suslin ha-Kohen through Terumat ha-Deshen of R. Israel Isserlein until Torat Hattat of R. Moses Isserles. The early halakhic authorities guided themselves by the rule that R. Isaac was to be followed in issur ve-hetter even when he was lenient, although the rule did not apply to terefot (Pesakim u-Khetavim, no. 215). Sha'arei Dura was first published in Cracow in 1534. Since then it has been republished many times with the addition of many glosses and commentaries by the greatest talmudists in each generation, among them R. Israel Isserlein, R. Solomon Luria, R. Elijah Loans, and R. Nathan Spiro. These glosses, as well as those of the scholars who preceded R. Israel Isserlein, were sometimes indiscriminately incorporated into the text, so that it is difficult, without the aid of manuscripts, to determine the original content of the book. The book was regarded with such sanctity that R. Hayyim b. Bezalel, brother of R. Judah Loew of Prague, complains about R. Moses Isserles' daring to deviate in his Torat Hattat from the order of Sha'arei Dura. He also wrote tosafot to Gittin and Kiddushin.

With the commentary of R. Mordecai b. Abraham Jaffee (c. 1535–1612), talmudist, kabbalist, and communal leader. Born in Prague, R. Jaffe was sent as a boy to Poland to study under R. Solomon Luria and R. Moses Isserles. There he devoted himself also to the study of astronomy and philosophy (apparently at the instance of R. Isserles). At the same time he studied Kabbalah under R. Mattathias b. Solomon Delacrut. After a few years he returned to Prague, where in 1553 he was appointed head of the yeshiva. Very soon he discovered that the students were not interested in mere understanding of the Talmud but preferred "pilpul" and "were turning the word of the living God into false, corrupt, and evil words" (Preface to his Levush Malkhut). R. Jaffe chose therefore "to minimize the time spent with these students" and applied himself to writing constructive books. He was head of the yeshiva in Prague until 1561, when, by order of the emperor Ferdinand, the Jews were expelled from Bohemia. Jaffe then went to Venice and studied astronomy (1561-71). In 1572 he was elected rabbi of Grodno; in 1588, rabbi of Lublin, where he became one of the leaders of the Council of Four Lands. Later R. Jaffe accepted the rabbinate of Kremenetz. In 1592 he was called as rabbi to Prague; from 1599 until his death he occupied the position of chief rabbi of Posen.

 

Hebrew Description:

... מצורף לזה ... פסק הלכה ומנהגו של מדינות פולין ורוסיא וליטא אשכנז פיהם ומעהרן ... ונדפסו בק"ק יעסניץ בשנת תפ"ד עם (חידושים) כתיבת יד ... מהר"ם [ר' מרדכי] יפה ועתה ... מדפיס ... בתוספת מרובה ... המעלה הא' ... ספר מכונות מהגאון  מהרש"ל [ר' שלמה לוריא ] על הגהות ועל ספר ש"ד [שערי דורא] וחדושי דינים מהגאון מהרש"ל ... המעלה הב' הוספנו הלכות נידה מרבינו שערי דוראעם כל ההגהות ... המעלה הג' הצבנו ציונים בספר מכונות ... על הגהות או על השערים ... גם ...  בתורת חטאת [לר' משה איסרלש] ... המעלה הד' העמדנו מראה מקומות על כל מקור הדין ... בש"ס ופוסקים ... במצות ובהשגחת ... מהו' דוד במו' חיים ז"ל וה"ה ... ר' יונה במהורר ישכר בער סג"ל ...

ספירת-דפים משובשת.  דף ב, ב-[1]: הקדמה מבעל המדפיס דק"ק יעסניץ; הקדמת המעתיק הוא תלמידו של הגאון מהרש"ל (מהוצאת בסיליאה שנ"ט); דברי המדפיס והתנצלות המגיה ר' ישראל ב"ר שמריה.  מעלות א-ב על-פי בסיליאה שנ"ט. מעלה ד על-פי וויניציא ש"ח.  נייר כחול.

הסכמות: ר' לוי יצחק בהגאון מהר"ם [ר' מאיר], בארדיטשוב, כד אלול ת[ק]ס"ו; 

ר' דוד צבי אויערבך, קרעמניץ; 

ר' דייני זאסלב: ר' משולם פייבוש במהר"א ור' יוסף ב"ר משה.

 

References:

Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 #000136797; EJ; JE