Shulhan Arukh, Yore De'ah, R. Akiva Eger (Eiger), Koenigsberg 1859 (50904)

אשלי רברבי (שלחן ערוך, יורה דעה) חלק א-ב - First Edition

Current Price: Virtual Judaica will bid incrementally for you up to your maximum bid. Your maximum bid is kept a secret from other users.

Your bid is a contract between you and the listing creator. If you have the highest bid you will enter into a legally binding purchase contract.

Minimum Bid:  ( + )
Your Maximum Proxy Bid: $ USD

Your Listing Options

for more options
Status: Active Remaining Time: 18 Hours, 21 Minutes
Content/listingImages/20210325/50904-0_fullsize.jpg
Current Bid:  
No Reserve  
Auction Ends: Tuesday, April 13, 2021 12:35:00 PM
Bid History: 2 Bids  
Page Views: 105  

Listing Details

Lot Number: 50904
Title (English): Shulhan Arukh, Yore De'ah, Part I & II
Title (Hebrew): אשלי רברבי (שלחן ערוך, יורה דעה) חלק א-ב
Note: First Edition
Author: R. Akiva Eger (Eiger)
City: Koenigsberg
Publisher: Gruber & Longrien
Publication Date: 1859
Estimated Price: $300.00 USD - $600.00 USD
Content/listingImages/20210325/50904-0_fullsize.jpg Content/listingImages/20210325/50904-1_fullsize.jpg Content/listingImages/20210325/50904-2_fullsize.jpg Content/listingImages/20210325/50904-3_fullsize.jpg Content/listingImages/20210325/50904-4_fullsize.jpg

Description

Physical Description

First edition of commentary. Part 1 & 2, tall folio, 390:250 mm., wide margins, light age and damp staining, volume 1 somewhat shaken and loose in binding. A good set bound in contemporary boards, rubbed.

 

Detail Description

First edition of R. Akiva Eger's commentary to Yore De'ah.

R. Akiva b. Moses Guens Eger (Eiger), (1761–1837), was born in Eisenstadt, and went to Breslau at an early age to study under his uncle, R. Benjamin Wolf Eger, and R. Hayyim Jonah Teomim-Fraenkel. In 1780, he went to live with his father-in-law in Lissa, where for about ten years he engaged in study, free from financial stress. Impoverished as a result of the losses suffered in the fire of 1791, he accepted a position as rabbi in Maerkisch-Friedland, where he established a yeshivah. As his reputation grew, his decisions were sought in many matters. The thought of reaping material benefit from the Torah was repugnant to him, and on several occasions he thought of leaving the rabbinate and devoting himself to teaching. In 1814 he was prevailed upon to accept the position of rabbi in Posen, which was offered to him over the objections of the maskilim and the followers of the Reform movement, who, fearing his great influence, sought the intervention of the secular authorities, on the grounds that he had no command of the German language and was opposed to all innovations. They were eventually obliged to accept R. Eger's appointment, but they nevertheless attempted to minimize his influence by the insertion of certain restrictive clauses in his letter of appointment. R. Eger, as unofficial chief rabbi of the Posen district, labored on behalf of his own and other Jewish communities. He established a large yeshivah, whose students included R. Zevi Hirsch Kalischer, R. Jacob Levy (author of the dictionaries of the Talmud), and Julius Fuerst. He waged a constant struggle against the Reform movement. He received a royal message of thanks from Frederick William III for his services during the cholera epidemic of 1831, during which he framed a number of helpful takkanot and cared for many of the sick. A number of welfare institutions established by him were in existence until World War II. He was the father-in-law of R. Moses Sofer and the ancestor of many prominent scholars. His son R. Solomon Eger was elected rabbi of Posen on his father's death. Many popular legends surrounded R. Akiva's person. His exemplary humanity and beneficence earned him universal admiration, even among his adversaries. His modesty was proverbial, and he was sternly opposed to the titles of honor common in rabbinical circles. Of his works, the following were published in his lifetime: Hilluka de-Rabbanan (1822); Haggahot to the Mishnah (1825–30); Gilyon ha-Shas, notes to the Prague edition of the Babylonian Talmud (1830–34), and later to the Vilna edition; responsa, together with decisions, etc. (1834). After his death there appeared: responsa, part 2 (1839); Hiddushei R. Akiva Eger (1858); Tosafot (1841–48 in the Altona edition of the Mishnah); Haggahot, glosses to the Shulhan Arukh (1859); responsa (1889); Kitvei R. Akiva Eger (letters; 1929). In addition many of his letters and responsa were printed in talmudic journals and in numerous other works. Much of his work has remained in manuscript and some has been lost (e.g., his glosses to the Palestinian Talmud).

 

Hebrew Description

שלחן ערוך מטור יורה דעה ... טורי זהב ... שפתי כהן ... נקודות הכסף ... באר הגולה ... פרי חדש (כנסת הגדולה, לקט הקמח, שו"ת רמ"א, שו"ת מהרי"ט) ... ודגול מרבבה ... כאשר נדפס מכבר [ווין תקס"ח] ... הוספנו ... א. ביאור הגר"א ... [על-פי דפוס הוראדנא תקס"ו]. ב. פרי מגדים ([לסי’ א-קיב, על-פי דפוס סלאוויטא תקפ"ב] גם ... [שלושה] הכללים [לחלק יורה דעה ולחלק אבן העזר והם: סימנים וטביעת עין, איסור חל על איסור, רובא וחזקה] ... אשר הוסיף... המחבר בההדפסה הראשונה אשר יצאה בברלין [צ"ל: בהדפסה שנייה, פראנקפורט דאדרה תקס"א] והנם בסוף החלק הראשון). ג. חדושי רע"ק ... מרבינו ... עקיבא ... איגר ... ד. גליון רש"א מאת ... ר’ שלמה איגר ... [ה]. ועל הלכות שחו"ט [שחיטה וטריפות] נימוקי הרי"ב, הגהות מהרב ... יהודה בכרך זצ"ל אב"ד דק"ק סייני ... הובא לבית הדפוס ע"י ... ר’ בנימין וואלף איגר נ"י בן הגאון (ר’ עקיבא איגר) ... הנ"ל וחתנו ... ר’ נחמן אברהם (בלא"א ...ר’ יעקב משה) גאלדבערג נ"י. חלק א-ב.

חלק א: סי’ א-קיא. [4], רס דף.

דף [4]: "דברי המוציא לאור ... נחמן אברהם גאלדבערג". בתוך דבריו "חידושי תורה" מר’ וואלף שיף, גיסו של ר’ בנימין וואלף איגר.

חלק ב: סי’ קיב-תג. [1], שיב דף.

דף שיא-שיב: "השמטות מחדושי רע"ק", לחלק א; "השמטות מגליון רש"א" לחלק ב.

 

References

Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 #000180078; EJ; BE shin 1473