× Bidding has ended on this item.
Ended

Talmud Yerushalmi (Jerusalem Talmud), R. Solomon b. Joseph Sirillo, Mainz 1875

מסכת ברכות תלמוד ירושלמי - First Edition

Listing Image
Details
 • Lot Number 51111
 • Title (English) Talmud Yerushalmi (Jerusalem Talmud)
 • Title (Hebrew) מסכת ברכות תלמוד ירושלמי
 • Note First Edition
 • Author R. Solomon b. Joseph Sirillo
 • City Mainz
 • Publisher J. Bril
 • Publication Date 1875
 • Estimated Price - Low 200
 • Estimated Price - High 500

 • Item # 1868394
 • End Date
 • Start Date
Description

Physical Description

First edition of commentary. [12], 38 ff., folio, 360:260 mm., usual light age staining, extra wide margins (many uncut). A very good copy not bound.

 

Detail Description

Tractate Berakhot with the commentary of R. Solomon b. Joseph Sirillo (d. c. 1555), edited by Dr. Meyer Lehmann. R. Solomon Sirillo, rabbi, posek, and commentator on the Jerusalem Talmud was born in Spain, and with the expulsion of 1492 proceeded to Adrianople and Salonika . In a work written in Adrianople he makes mention of his teacher R. Elijah b. Benjamin ha-Levi , one of the most important scholars in Constantinople at the time. From Salonika he proceeded to Erez Israel, settling in Safed. Apparently after the death of R. Levi ibn Habib in 1544 R. Sirillo moved to Jerusalem and was appointed to succeed him. His rulings are occasionally mentioned in the responsa of his great contemporaries, such as R. David b. Solomon ibn Abi Zimra (Radbaz), R. Joseph Caro, R. Moses b. Joseph di Trani, R. Samuel b. Moses Medina, and others.

Sirillo's fame rests upon his commentary to the Jerusalem Talmud which covered the whole order Zera'im and tractate Shekalim, which he compiled in at least two editions. He began to compile the first edition while he was still in Salonika and the second, improved edition, in Erez Israel. In the second edition he already used, in addition to manuscripts, the printed edition of Venice in about 1522. R. Sirillo's interest in the Jerusalem Talmud arose from a practical consideration of halakhah, which resulted from his settling in Erez Israel, where the agricultural laws applied to a much greater extent than in the Diaspora. These laws are contained in the order Zera'im which (apart from Berakhot which does not deal with agricultural laws) have no Gemara in the Babylonian Talmud but only in the Jerusalem Talmud. Since little attention had been paid to the Jerusalem Talmud, he found that many passages were obscure and the texts corrupt. "Unable to find in my generation a scholar well versed in the Jerusalem Talmud" and urged on by his colleagues, he devoted himself to writing a commentary to the 12 relevant tractates. It is one of the best commentaries to the Jerusalem Talmud, despite the fact that his readings are not the most exact, although he had before himself accurate manuscripts. The part on Berakhot was first published in 1875 by M. Lehmann, who also added notes in the margin, and that to the whole of Zera'im, in Jerusalem from 1934 to 1967. The commentary to Shekalim was published in 1958. R. Sirillo also compiled a commentary in the form of a Gemara to the Mishnah Eduyyot, which has not yet been published.

The product of the Palestinian schools during the amoraic period, which extended from the third to the fifth century C.E. The Talmud marks the writings of Jewish law and tradition, of which it is the most important production.

The Talmud Yerushalmi, also known as the Palestinian Talmud, Yerushalmi, Talmud of the Land of Israel, Talmud of the West, Talmud of the Western Lands, and in modern times as the Jerusalem Talmud has not been preserved in its entirety. Large portions of it were entirely lost at an early date,while other parts exist only in fragments. The editio princeps (ed. Bomberg, Venice, 1523 et seq.), on which all later editions are based, terminates with the following remark: "Thus far we have found what is contained in this Talmud; and we have endeavored in vain to obtain the missing portions." Of the six orders of the Mishnah, the fifth, Kodashim, is missing entirely from the Talmud Yerushalmi, while of the sixth, Tohorot, it contains only the first three chapters of the treatise Niddah.

 

Hebrew Description:

עם פירוש ... ר' שלמה בכר יוסף סיריליאו ממגורשי ספרד ... הירושלמי עם הפירוש ... נמצאו בכתובים בעה"ק ירושלם... יצא ראשונה... עם הערות בשם "מאיר נתיב" ממני מאיר ... לעהמאנן, שומר משמרת הקדש... פה מגנצא. הוגה ונדפס על ידי יחיאל ברי"ל.

דפים [12-2]: הסכמות, הערות המסכימים, מכתב והערות מאת ר' שמעון ב"ר שאול הלוי הורוויץ, הקדמה (מבוא) מאת ר' מאיר להמאן ור' יחיאל ברי"ל, הקדמות המפרש ר' שלמה סיריליאו ושיר ממנו (פותח: "אנצח לא-ל מרים שפלים, ליוצר אור וגם זוהר חשמלים"). נוסח הירושלמי של ר' שלמה סיריליאו שונה מנוסח הוצאת ויניציאה [רפ"ג-רפ"ד]. בשולי העמ' נדפסו פירושיו של ר' מאיר להמאן בשם "מאיר נתיב" וכן "נוסח דפוס וויניציאה", חילופי הנוסחאות, שערך ר' יחיאל בריל. המביאים לדפוס כותבים בהקדמתם כי "הכתב יד הזה קם בידינו למקנה ... מיורשי הרב ... יהודה זרחיה אזולאי ז"ל" אשר יצא "לחו"ל לאסוף חתומים ונדבות להוצאת הדפסת הירושלמי ופי' מהרש"ס (ר' שלמה סיריליאו) והדפיס ממנו שני באגען בוויען, האחד יכיל ההסכמות מרבני ירושלם ורבני קושטאנדינה והפתיחה הראשונה ... והבאגען השני יכיל תחלת מס' ברכות", ולא נדפס יותר. דפים אלה ראו המביאים לדפוס ועל פיהם הדפיסו את ההקדמה הראשונה של המפרש, החסרה בכתב היד. י"ז אזולאי ניסה גם להדפיס את הפירוש בתורכיה, בשנת ת"ר בערך, ונדפסו כנראה שני דפים בלבד: הסכמת רבני ירושלים והתחלת ההסכמה של רבני קושטא. עיין על הפירוש ונוסח הירושלמי: ש' ליברמן, משהו על מפרשים קדמונים לירושלמי, ספר היובל לכבוד א' מארכס, ניו-יורק תש"י, עמ' שא-שב (ובתוך ספרו מחקרים בתורת ארץ ישראל, ירושלים תשנ"א, עמ' 311-310).

הסכמות: ר' אברהם אשכנזי ור' מאיר ב"ר איצק אויערבאך, ירושלם, יז אדר-ב תרל"ה; ר' יצחק אלחנן ב"ר ישראל איסר [ספקטור], קאוונא, י אדר-ב תרל"ה (עם הערות); ר' שמעון בר"מ [משה] סופר, קראקא, ב ניסן תרל"ה; ר' יוסף ב"ר רפאל [סאקוביץ] ור' בצלאל ב"ר ישראל משה הכהן, ווילנא, ד ניסן תרל"ה; ר' מאיר ליבוש מלבים, י אדר תרל"ה; ר' משה שיק, חוסט, ערב שבת פ' שמני תרל"ה; ר' עזריאל ב"ר יהודה ליב הילדעסהיימער, בערלין, כה אדר-ב תרל"ה; ר' ראובן כהן ראפפורט, טארנאפאל, ג ניסן תרל"ה (עם הערות); ר' צבי הירש אורנשטיין, רישא, ז ניסן תרל"ה (עם הערות); ר' נפתלי צבי יהודא ברלין, ווילנא, ג שמיני תרל"ה (עם הערות). רבני ירושלים: ר' שלמה משה סוזין, ר' ישראל חיים רפאל סגרי, ר' שלמה יצחק ב"ר בנימין מיוחס, ר' שמואל הלוי, ר' משה ב"ר דוד דידיע מאגאר, ר' יונה משה נבון, ר' רפאל יהודה עוזיאל ור' חזקיה אברהם הכהן, שבט תקפ"ז; רבני קושטא: ר' שמואל חיים, ר' אליעזר די טולידו ור' חזקיה אברהם הלוי, אב תקצ"ה.

 

References:

EJ; Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 #000308285; Frumkin-Rivlin, 1 (1929), 64–67; S. Assaf, in: Sinai, 6 (1940), 517ff.