× Bidding has ended on this item.
Ended

Rabbinic Bible - Mikra'ot Gedolot, Venice 1617-19

מקראות גדולות - Bible

Listing Image
Payment Options
Seller Accepts Credit Cards

Payment Instructions
You will be emailed an invoice with payment instructions upon completion of the auction.
Details
 • Lot Number 53149
 • Title (English) Rabbinic Bible - Mikra'ot Gedolot
 • Title (Hebrew) מקראות גדולות
 • Note Bible
 • City Venice
 • Publisher פייטרו ולורינצו בראגאדין
 • Publication Date 1617-19
 • Estimated Price - Low 3,000
 • Estimated Price - High 6,000

 • Item # 2320676
 • End Date
 • Start Date
Description

Physical Description

Four volumes, tall folio, 390:262mm., light age and damp staining, nice margins. A good set bound in modern quarter leather and marbled paper over boards.

Detail Description

Mikra'ot Gedolot, the third Venetian rabbinic Bible, printed with the Aramaic translation, Targum Onkelos, Rashi's commentary, and the commentary of R. Abraham ibn Ezra. Beautifully executed in tall sheets, proofed by R. Judah Aryeh Modena (Portaleone), this edition is considered the most accurate of the great Venetian rabbinic Bibles.
     

Hebrew Description

חמשה חומשי תורה נביאים ראשונים... נביאים אחרונים... כתובים) מן העשרים וארבע גדול... אשר נדפס ראשונה בבית הבומבירגי... עם תרגום, מסרה גדולה וקטנה ופירושים ודקדוקים רבים. ועתה... זכינו שנדפס רביעית ולא יחסר כל בו מהראשונים אך טוב נוסף עליהם. מוגה בדיוק רב מאד... במצות השרים... פייטרו ולורינצו בראגאדין בבית האומן ייואני קאיון... [חלק א-ד].

לכל חלק שער מיוחד. השער של נביאים ראשונים שונה משאר השערים בפירוטו ובפרט שבשוליו. בשערים של חלק א ג ד: שנת אבינו מלכנו חדש עלינו ש'נ'ה' ט'ו'ב'ה' [שע"ז].

בשער חלק ב: שנת הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת ש'ב'ע'ה' עינים [שע"ז]. קולופון: שע"ט. בשערי חלק א-ב: 1617. בשערי חלק ג-ד: 1618. מעבר לשער חלק א: [דברי] המגיה יהודה אריה ממודינא בכ"הר יצחק זצ"ל, אל כל קוראי מקרא קדש, שלום. כותב בין השאר: זאת התורה... ודברי נביאיה והמה בכתובים... זה כשמונים[!] שנה בדפוסי הבומבירגו חוברה לה יחדו ערוכה בכל יופי... ויהללוה עד כי פעמים שלש חזרו והדפיסוה ... ובין חמשים שנה למקרא זו עד הנה... לא נדפסה. יקרה מאד לכל אנוש כערכה עד שלשים זהובים ולא תמצא בארץ... הטיב ה' חסדו... אשר נתן בלב השר לורינצו עצמיים נפלו בראשונים, מפי סופרים ומפי ספרים, חשבתי כי כן יהיה ג"כ בשלשה חלקי' הנשארי'...

נדפס דף-על-דף ושורה-על-שורה, כמעט, על-פי ויניציאה ש"ז-ש"ט, פרט לחלק ג (נביאים אחרונים) שדפיו צומצמו והועמדו על 228 (במקום 245 שבהוצ' הנז'). ואולם גוף המקרא, ולרוב גם התרגום, נדפסו בכל החלקים שורה-על-שורה על-פי ההוצ' הנז'.

"דרכי הניקוד והנגינות", שנדפסו בהוצאות הקודמות בראשי הדפים ובשוליהם של "מסרה גדולה", נדפסו כאן בנפרד (על דף וחצי) קודם ל"מסרה גדולה", שאף היא צומצמה והועמדה על 23 דפים וחצי הדף (במקום 61 שבהוצ' ש"ז-ש"ט). במקום דברי-הסיום של אדיל קינד נאמר כאן: ... בניסן הותחלה ובניסן נגמר'... המקר[א] הגדולה... והא'ל שזכני להוציא לאור המצאתי בראגאדין... בהדפסת ספרי כתבי הקדש... ולי... צוה לשמוע רצון הקהלות הקדושות אשר באיטאליאה, וויניציאה בראשן, אם נפשם חפצה בה... והגדתי לו תשוקת כלם לחזות בנועם כלי יקר כזה...ואסתייעא מלתא ע"י קציני עם הרוזנים... לקחת מידו על שכמם כל מעמס ההוצאה והמלאכה המקח והממכר אשר עלה אלפי זהב וכסף... הן המה... ר' מאיר מילי יצ"ו והגביר... כה"ר יוסף ן' דנן יצ"ו... גם הם בחרו באומנים בקיאים ומדפיסים הגונים. ויבא גם ... ר' אברהם חבר טוב יצ"ו בן... ר' שלמה חיים הסופר זצ"ל... מבין ומשכיל באותיות נקודות וטעמים לא הניח עבודה... בדפוס להוציא כלי למעשהו בשלם שבאופנים... ואני... אמרתי... להגיה שנית... אות באות תיבה בתיבה ... בפסוק... בתרגום... במסורת ... במפרשים... ובחלק א שנדפס עד הנה הגהתי ותקנתי יותר משלש מאות טעיות זאת לזכות לכל איש ואיש העשיר בשורו והעני בשיו לתת בכל שבוע ערך הדפסת הקונטריסי' הוא יזכני להוציא לאור ספרים אחרים גדולים ונוראי' על הדרך הזה... ויניציאה יום ד יב ניסן השעט. כה דברי הצעיר העומד על המלאכה אברהם חבר טוב בן המנו[ח] כ"הר שלמה חיים הסופר זצ"ל.

 

Reference Description

Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 #000182290